رفتنی ام و برای رفتنم فقط نگاه سرد تو کافیست، در این سکوت سنگین ِ بودنت ...