من لاشی گریو از تو بهتر بلد بودم منتها اینقدر وجود داشتم که رو تو امتحان نکنم !