جهان سوم ینی جایی که رهبر یه  جنبش رو میگیرن بعد طرفداراش از ی ماه قبل آماده میشن که برای هزارمین روز حصرش مراسم یادبود (جشن) بگیرن !