خودم را می بینم که دارم دوست داشته نمی شوم . هر شب . بی هیچ تلاشی برای دوست داشته شدن . صبح که بیدار می شوم اذیتم ، خسته ام و اندوهگینم . 
و این خیلی بی رحمانه است .