بعدها در تاریخ خواهند نوشت ایرانی ها عجیب ترین گونه تاریخی بشر بوده اند که در تهران اسپاگتی می خوردند و در ایتالیا به دنبال کله پاچه بودند ، در کالیفرنیا آش رشته فروشی راه انداختند و در شاه عبدالعظیم فست فود افتتاح می کردند !