ي وقتايي هست آدم آرزوي معجزه داره ميدونه معجزه اي در كار ني ولي خوب همين اميد به معجزه خودش ي معجزه اس قدرت اينو داره چند روزي روپا نگهت داره...