بسیاری از «من هم دوستت دارم» ها نتیجه رودربایستی های است که «دوستت دارم»ها ایجاد می کنند و موضوع اصلی اینجاست که ما ایرانی ها با اینکه از همه ملل بیشتر تعارف می کنیم و می دونیم دروغه اما همیشه هم تعارفها روجدی میگیریم !