بعضی چیز ها حرمت دارند، مثل گریه کردن یک مرد آنور گوشی ...