همه ما ذاتا دریاچه ارومیه ایم...شور...تلخ...تنها...و رو به نابودی!