بزرگترین تجاوز دنیا همین زندگیه ! زندگی، تجاوز قانونی به زنده هاس و صدای کسی هم در نمیاد !