پله ها و راهپله های خروج اضطراری بیشترین کارکردشون قبل از اضطرار برای کشیدن سیگاره وبه نظرم رفته رفته بهشون بگن پله های سیگاری !