این هم از عوارض مصرف طولانی مدت مواد مخدر ! 

توهم در حد چی