راستی کسی از خانواده هاشمی خبر داره که رفته بودن کازرون بخاطر کار آقای هاشمی ؟ به نظرم الانها دیگه آقای هاشمی بازنشسته شده ؟