اینم از وعده محسن رضایی : اگه من کویر رو بهشت نکردم اون موقع شما چیز کنید !