تو ایران  راننده تاکسی ها فیلسوف می شوند ولی تو خارج  فیلسوف ها راننده تاکسی !