نهنگ، نهنگ ! 
دكتر شريعتي به  لپ تاپش وقتی هنگ می کنه و به پرت پرت میفته!