دختر آیت‌الله خمینی: امام می‌گفت هاشمی برای رهبری صلاحیت دارد 
هاشمی : امام می گفت آقای خامنه ای برای رهبری لیاقت دارد
پیدا کنید خالی بند رو !