یکی دیگر ازنکات عجیب خاندان خمینی اینه که برادرش فامیلیش پسندیده است دخترش مصطفوی