بعدها برای بچه هایمان تعریف خواهیم کرد که آره بابا جان ما نظامی داشتیم که رئیس تشخیص مصلحتش صلاحیت نداشت