همه فریب می خورند اما فقط این انسانهای احمق هستند که دوبار یک فریب را می خورند !