ی قاعده کلیدی وجود داره و اون اینه که تو دنیا آدما یا خوشبختن یا خوشباختن ولاغیر !