ترجیح می دهم سرم را توی یقه ی لباسم پنهان کنم و با بضاعت کم روز ها را با آدم های خوب زندگی ام سر کنم تا خیلی چیزهای دیگه ...