اينايي كه ته سيگارشونو اينقدر فشار ميدن تا منهدم بشه، اينايي كه جعبه خالي پيتزا رو جروواجر ميكنن، اينايي كه به بطری خالی پپسی لگد میزنن قوطي نوشابه رو مچاله ميكنن اينا از همونهايي هستن كه تموم شدن براشون کافی نیست باید نابود کنن و برن ...