از کدوم خاطره برگشتی به من که دوباره از تو رویایی شدم ؟ (٢نمره)