یعنی واقعا هیچ معادل مودبانه ای واسه ...... وجود نداره ؟