حضرت آقا امروز فرمودن تنور انتخابات رو داغ کنید نونش از من !