يكي از بي معني ترين ضرب المثلهاي تاريخ اينه كه "دود از كنده بلند ميشه" خو بايد از كنده بلند بشه ديگه پ ميخاستين از كجا بلند بشه ؟