پارازیتها که سرطان آوره بنزین ها هم که خبرش رسیده داره ملتو کور میکنه هوا هم که کلا کثیفه و ریه و ... رو داره داغون می کنه موندم چقدر عاقا صبوره و داره نمه نمه کارشو انجام میده ! خو تیربار بده دست بسیجی ها که دو سه روزه کنتراتی بردارن کل ملتو بکشن و خلاص !