احمدی نژاد اول گفت میام مجلس با نماینده ها گفتگو کنم بعد گفت نه سئوال جواب نمیدم فقط میام حرف میزنم و میرم ، این بشر عقل و بار درست و حسابی که نداره فک کنم چن روز دیگه بگه اصن میام مجلس حرف هم نمیزنم فقط پانتومیم اجرا می کنم و میرم !