آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست نديدينش ؟ از يابنده خواهشمنديم آنرا تحويل داده و مژدگاني دريافت نمايد با تشكر .