دقت كرديد چون دم انتخاباته و ظاهراً شلوغكاري "مصلحت"نيست هيچ صدايي از دوستان اصلاح طلبمون در داخل درباره كشته شدن ستار در نمياد ؟ دنياي عجيبيه نه ؟