آنچه گذشت: سال ٨٨:رای من کجاست؟ سال ٨٩: اونی که بهش رای دادم کجاست؟ سال٩١:نون من كجاست ؟ واحتمالا سال ٩٢: من كي ام اينجا كجاست كي منو كشت؟