آیا می دانستید کمبودجیه  یکی از پادشاهان ایران باستان بود که کشور را با کسر بودجه مواجه کرد ؟ اگر فوتبالیست بود حتما اورا می شناختید !