جهان سوم جائی است که بیست سال از تموم شدن جنگش میگذره ولی مناطق جنگی اش هنوز کشته میده !