چه ساده باختی!خانه ات آباد من که تمام مهره ها را برای برد تو چیده بودم...!