بچه که بودیم جاده ها خراب بود نیمکت مدرسه ها خراب بود شیرای آب خراب بود زنگای در خونه ها خراب بود ولی آدما سالم بودن.....!