گاهی عمر تلف میشود ؛به پای یک احساس ....گاهی احساس تلف میشود ؛به پای عمر !و چه عذابی میکشد ،
کسی که هم عمرش تلف میشود ؛هم احساسش ... !!!