بعضيا تو زندگي مثِّ جا بخيه مي مونن ، منظورم اين نيس كه جاشون تا آخر عمر مي مونه و اين دری وری ها منظورم اینه که نه زخمن نه هستن نه نیستن فقط یه خاطره از ی درد هستن و بس !