چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کنه اتفاقا خیلی جاها باید مرد باشی تا بتونی  گریه کنی !