تو اين مملكت نه تنها آدما سر جاي اصليشون نيستن بلكه مكانها هم عوضي هستن!نمازجمعه تو دانشگاه برگزار ميشه و نمايشگاه تو مصلي تو مسجدها پايگاه بسيج هست و تو پادگانها نماز ميخونن و سينه زني و هيات برگزار ميكنن !