سلامتی همه اشک هايی که توی خلوت می ريزيم تا کسی که لياقت نداره اونارو نبينه...