طی نظرسنجی و تحقیقی که موسسه گالوپ انجام داده 99.99 درصد از راننده آژانس ها و تاکسی های ایرانی شغلشون راننده آژانس و تاکسی و... نیست !