واقعا ها كي رو سراغ داريد اندازه شماعي زاده پی پی کرده  باشه به خودش ؟