مثلا اين بيژن مرتضوي يا شماعي زاده رو دستشون تو ماركت ايراني آهنگساز نداريم ولي خراب كردن همه اعتبار خودشونو با اين خواننده شدنشون !