در کودکی در کدام بازی ، راهت ندادند که امروز ، اینقدر دیوانه وار ، تشنه ی "بازی کردن " با آدم هایی؟؟