براي ادامه ي يك رابطه ، بعضي ها به زمان نياز دارند ، بعضي ها به مكان ...