اینجوری که داریم پیش میریم تو نامه بعدی احمدی نژاد به قوه قضائیه و خامنه ای گیر میده که چرا تو انتخابات تقلب شد و من شدم رئیس جمهور !