روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست بعد رفت اون بالا بالا ها دقیق کجا رفت رو نمی دونم ولی خیلی بالا رفت !