واقعا اگه كسي ميخوادخدمت به موسيقي ايران بكنه بايد بهش ي تيربار بدن از لوس آنجلس شروع كنه بزنه تا بياد ايران زير زميني و رو زميني رو درو كنه