يا همين بنيامين پارسال تو كنسرتش تو ميلاد با دلستر اومده بود سر صحنه و تريپ مستها رو بخودش گرفته بود و ميخوند ! عقده آبجو داري مونگول ؟